Wachsstockfest – Svátek voskové svíce


S bývalým královským městem Uničovem (něm. Mährisch Neustadt) je spojen starý zvyk obětování voskové svíce – Wachsstock (štok voskový). Tento zvyk se váže k městské legendě o zázračném zachránění města před požárem díky modlitbě k Panně Marii. Jeho nejstarším písemným pramenem je listina nacházející se ve sbírce olomouckého arcibiskupství. Jedná se o listinu olomouckého biskupa Františka kardinála z Ditrichštejna, datovanou 19. ledna 1629.Legenda
„Léta 1463 v sobotu po svatém Bartoloměji na noci vojsko veliké krále Matyáše přitáhlo k městu Uničovu nemohouc mocí ani chytrostí města se zmocniti, předměstí zapálivše odtud odtrhli, téhož času nějaká dobrá žena jménem Kordula souseda z Litovle po potřebě své jdouce uzřela z vrchu Benkovského ten oheň a velikou osobu ženskou na zdi městské stojící a pláštěm svým všecko město přikrývající, takže oheň městu nic uškoditi nemohl, skrze kterýž zázrak ta dobrá žena klekši na kolena, na čest Pánu Bohu a blahoslavené Panně Marii štok voskový na míru ohrady města rukami svými že dělati a každého roku do své smrti na svých ramenách do chrámu Páně zdejšího (což šestnácte let pořád činila) nositi chce jest slíbila. Před smrtí svou měšťkám zdejším ten div zjevujíc, aby toho skutku Božího lehce nevážily, ale začátek její pobožný se vší snažností nemůžliž ten náklad jedna, dvě neb tři býti, ale všecky společně pamatujíc, že Pán Bůh posavad takové i hroznější metly k ztrestání míti ráčí, pro tu i budoucí ochranu Pána Boha nad tímto městem prokázá na to aby činily, za to odkazujíc žádala“.

Svátek do roku 1946
Tradice obětování svíce v uničovském městském kostele pochází podle pramenů z konce 15. století, tedy z konce středověku. Pravděpodobně se svátek slavil každoročně s přestávkou v době švédské okupace města Uničova v letech 1642-1650. Na konci druhého desetiletí 18. století byl svátek rozšířen o průvod kolem městských hradeb. Po postavení mariánského sloupu na náměstí, se sloup stal cílem průvodu se svíčkou a městské hradby se jíž neobcházely. V roce 1781 císař Josef II. veřejná procesí zakázal, a tak se svátek voskové svíce opět konal pouze v kostele. Zákaz byl zrušen až ve 30. letech 19. století. Purkmistr Dominik Gillitsch a farář Johann Wenzel tehdy svíčkovou procesí obnovili a pro pořádání svátku byl založen Ústav žen voskové svíce. Procesí se konala až do roku 1941, kdy je nacistické úřady zakázaly. Od té doby, až do roku 1944 se slavnost slavila ve zděch kostela. V roce 1945 obsadila město Uničov Rudá armáda, což způsobilo značnou migraci německého obyvatelstva, které bylo nakonec v březnu 1946 vysídleno.

Limburg a Naumburg
V roce 1946 se Svátek voskové svíce konal v kapli v hessenském městě Naumburg, kde se usadila malá část vyhnaných Uničovanů. Většina obyvatel se však usadila v Limburgu an der Lahn a jeho okolí. Zde se svátek poprvé slavil v roce 1949. Ústav žen voskové svíce nadále existoval v Německu. Vymírání generace vyhnaných uničovských obyvatel a nezájem jejich potomků o pokračování svátku však způsobily, že se v Limburgu konal naposledy v roce 2018. V Naumburgu svátek stále existuje, má však farní charakter a nebyl nikdy považován za oficiální oslavu Svátku voskové svíce.

 
   

Uničov po II světové valce
Po druhé světové válce přišli do Uničova místo odsunutých německých obyvatel občané převážně české národnosti. Noví farníci ve Svátku voskové svíce nepokračovali. Tato tradice jim byla cizí. Jedinou památkou, která po tomto svátku zůstala, byla wachsstocková svíce pravděpodobně z roku 1944. Při opakované manipulaci kvůli opravám v kostele se svíce začala rozpadat. Vnější věnec odpadl, svíčka byla místy polámaná.  V té době působil ve farnosti P. Max Jarosch, který byl českým knězem s německými kořeny. Za cíl svého kněžského působení si stanovil komplexní renovaci uničovského kostela. Finanční prostředky získával především z Německa, kam každoročně v srpnu jezdil kázat a vybírat peníze na opravu kostela. Býval také v Limburgu při Svátku voskové svíce, kde se účastnil mše svaté a procesí. V roce 2002 se do Limburgu vydal se svým nástupcem P. Josefem Jankem. Tam se nový uničovský farář poprvé setkal se Svátkem voskové svíce a procesím. Zaujat starou uničovskou tradicí požádal v roce 2003 Ústav žen voskové svíce o povolení, aby se tento svátek mohl konat i v Uničově. Odpověď ústavu byla zamítavá.

Kvůli negativnímu stanovisku Ústavu žen voskové svíce  k obnovení svátku (Wachsstockfest) v Uničově se farář Josef Janek rozhodl symbolicky vrátit ke staré tradici. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie při slavnostní mši svaté byla žehnána stará wachsstocková svíce. Svíčky rozdané věřícím pak byly oní zapáleny. Následoval průvod k městským hradbám a k soše Panny Marie na farní zahradě. Tam proběhla krátká bohoslužba. Tímto způsobem slavilo město Uničov od roku 2004 svátek Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcený farní kostel. Průběh slavnosti se nezměnil ani v následujících letech, kdy byli duchovními správci P. Svatopluk Pavlica a P. Oldřich Máša.
Galerie Wachsstockfest 2005
Galerie Wachsstockfest 2010
Galerie Wachsstockfest 2015

Oprava svíce Wachsstock
I v roce 2019 a 2020 pokračoval nový farář uničovské farnosti P. Dariusz Trzaskalik ve slavení slavnosti Nanebevzetí  Panny Marie podle vzoru, který vypracoval P. Josef  Janek. V letech 2020 a 2021 proběhla obnova křížové cesty a některých menších obrazů v kostele. Protože socha anděla s rozbitou wachsstockovou svící v zadní části kostela kazila celkový vzhled kostela, rozhodl se P. Trzaskalik nechat ji v roce 2021 zrestaurovat. Po dlouhých konzultacích a průzkumech byl navázán kontakt s Christiane Bierlerovou z Cechu bavorských voskařů, která se ujala restaurování svíce.

Obětovaní svíce v roce 2021
Zároveň se farář Trzaskalik začal zajímat o historii samotného Svátku voskové svíče v Uničově a o jeho osudy po druhé světové válce. Z dopisu nalezeného ve farním archivu se dozvěděl o nesouhlasu německých občanů, aby byl tento svátek slaven také v Uničově. Nevěděl, že v samotném Limburgu se svátek voskové svíce slavil naposledy v roce 2018 a prakticky jeho další osud zůstává nejistý. P. Trzaskalik se obával, že středověká tradice Uničova v určitém okamžiku nenávratně zanikne a stane se minulostí, pokud se nevrátí z Německa do města, kde vznikla. P. Trzaskalik se proto rozhodl, že se farnost vrátí k tradici každoročního obětování voskové svíce. Dne 15.08.2021, během slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, byla posvěcena a obětována velká klasická mariánská svíce. Zpráva o této události byla zveřejněna v Uničovském zpravodaji 13/2021, str. 3

V té době v Limburgu připravovala paní Sigrid Lichtenthalerová, předsedkyně rodného města Mährisch Neustadt, článek pro místní noviny Sternberger Heimat-Post. Tyto noviny se zaměřovaly především na vysídlené sudetské Němce z okresu Šternberk. Paní Sigrid Lichtenthalerová byla redaktorkou rubriky o městě Uničově. Proto pravidelně četla zpravodaj města Uničova. Při četbě Zpravodaje města Uničova 13/2021 se seznámila s reportáží o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a dozvěděla se o změně jeho průběhu. Zaujata článkem se vrátila k archivním materiálům souvisejícím se svátkem voskové svíce a našla dopis uničovského faráře Josefa Janka z roku 2003, v němž žádá o povolení obnovit svátek v Uničově. Pak v článku publikovaném ve Sternberger Heimat-Post č. 218, roč. 2021 o tom informovala. Zeptala se bývalých obyvatel Mährisch Neustadtu, zda není čas přenést svátek do města Uničova. Na tuto otázku odpověděli dva lidé, s nimiž Paní Sigrid o přenesení Wachsstockfestu do města Uničova jednala. O souhlasu byvalých obyvatel Mährisch Neustadu s přenesením slavnosti do města Uničova informovala paní Sigrid v dopise uničovskou farnost.

Návrat svátku do města Uničov v roce 2022
Nečekaná zpráva z Německa znamenala, že se do Uničova po 78 letech může vrátit Svátek voskové svíce - Wachsstockfest v plném rozsahu. Tváří v tvář návratu původního Wachsstockfestu do města Uničova stála farnost před velkou výzvou - připravit tradiční wachsstockovou svíci. Kvůli tomu byl postaven stroj na výrobu takových svíček. Podařilo se připravit wachsstockovou svíci, která byla ozdobena květinovým věncem a kyticí květů. Byla umístěna na originálných nosítkach, na kterých ženy z Ústavu žen voskové svíce  nesly svíci v průvodu k Mariánskému sloupu na uničovském náměstí.
Wachsstockfest v Uničově se konal 21. srpna 2022. Slavnostní mše celebroval šternberský děkan P. Antonín Pechal, viceděkan P. Karel Janečka a místní farář Dariusz Trzaskalik. Na závěr mše P. Antonín Pechal posvětil wachstockovou svíci, kterou pak čtyři ženy odnesly na farní zahradu. Cílem procesí byla socha Panny Marie u městských hradeb. Obřad byl zakončen požehnáním. Kvůli nedostatečně promyšlené receptuře parafínové směsi použté k výrobě svíce byla příliš křehká na to, aby ji bylo možné rozvinout a svítit jí v kostele. Proto byla svíce umístěna v barokním muzeu jako památka na obnovení Wachsstockfestu v Uničově. O rok později, 20. srpna, byla během Wachsstockfestu posvěcena nová svíce a po 79 letech byla konečně zapálena v kostele na místě pro ni určeném - mezi bočním oltářem Matky Boží a starou kazatelnou.

                                                                                                            Text připravil Dariusz Trzaskalik.


Galerie Wachsstockfest 2021
Galerie Wachsstockfest 2022
Galerie Wachsstockfest 2023

Legenda zobrazena na ostatních předmětech

Veduta umístěná ve farním kostele Reliéf veduty z podstavce mariánckého sloupu

 

freska v klášterním kostele výšivka na hedvábí obraz ve farním kostele porcelánový talíř