PASTORAČNÍ RADA
II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží. Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10) Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.
 
K hlavním úkolům pastorační rady farnosti (PRF) mimo jiné patří:
- být oporou duchovnímu správci farnosti
- stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat,      koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, jinověrci, společenskými  organizacemi).
 
Složení pastorační rady farnosti odpovídá velikosti a stavu farnosti, základní struktura PRF vypadá takto:
- duchovní správce farnosti – je vždy předsedou PRF
- ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni)
- po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí působících ve farnosti
- přiměřený počet členů PRF je vhodným způsobem volen farníky, další členy jmenuje farář popřípadě  administrátor farnosti dle vlastního uvážení
- v PRF by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i  pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry
 
EKONOMICKÁ RADA
je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kánonu 517 § 1, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.
 
Ekonomickou radu farnosti tvoří:
- předseda – farář nebo administrátor farnosti
- ostatní členové - jeden člen pastorační rady farnosti, kterého pastorační rada zvolí ze svých členů  (pokud není ve farnosti pastorační rada, zvolí jednoho zástupce celá farnost) a 2 až 4 členové jmenovaní  podle osobního uvážení duchovního správce farnosti, kteří mají zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a  jsou zcela bezúhonní
 
 
Pastorační rada farnosti Uničov 2020-2025 
Uvedení při mši svaté v neděli 07.06.2020

1. Klara Lišková
2. Daša Bradačová
3. Marie Filipová Ml.
4. Kamil Jaroš
5. Marie Bílá
 
Ekonomická rada farnosti Uničov 2020-2025
Uvedení při mši svaté v neděli 07.06.2020

1. Josef Filip
2. Darius Vařecha
3. Marie Bílá
4. Petr Bradáč
5. Jaroslav Lejsek
 
Pastorační rada farnosti Medlov 2020-2025 
Uvedení při mši svaté v neděli 07.06.2020

1. Marek Smyčka
2. Jakub Smyčka
3. Jan Pecha
4. Bohumila Pechová
5. Pavla Petrová
6. Pavel Petr 
7. Anna Košaková

Ekonomická rada farnosti Medlov 2020-2025 

Uvedení při mši svaté v neděli 07.06.2020

1. Pavel Petr
2. Jan Pecha
3. Jindřich Smyčka
4. Petr Šotola
5. Petr Košak
 
Ekonomická rada farnosti Renoty 2020-2025
Uvedení při mši svaté v neděli 07.06.2020

1. Soňa Šlosarová
2. Marie Havlíčková
3. Jan Trávníček
4. Zdeněk König
5. Petr Havlíček St.