Oprava hracího stolu varhan.
 
        Milí farníci, ja jistě víte, současný varhanní stroj naše farnost pořídila v devadesátých letech minulého století z pražské akademie múzických umění, a to za zůstatkovou cenu. Pro farnost to tehdy byla příležitost, jak přijít levně k poměrně slušnému zvuku varhan. Bylo nutno vycházet ze skutečnosti, že farnost není schopná shromáždit v dohledné době finanční prostředky na pořízení nového a stylového nástroje, odpovídajícího prostoru a architektuře našeho kostela. Vestavba staršího, přeneseného nástroje, je vždy spojena s určitým provozním rizikem. Jak přenesením vlastní technické výbavy nástroje do prašného a vlhkého kostela (jakým je typicky náš), i zvukové vlastnosti nástroje, původně určeného do jiného prostoru, budou jiné. S tímto rizikem jsme tenkrát nástroj pořídili, protože nebyly jiné možnosti a příležitosti. I přes tyto skutečnosti a později i provozní potíže varhan, byl nástroj udržován téměř dvacet let v provozu pouze vlastními silami. Neustálé snahy a prosby oslovit k servisu odbornou firmu vyzněly naprázdno.
 
        K dnešnímu dni je technický stav varhan ve velmi žalostném stavu. Hrací stůl (rozuměj: hrací stůj je ta část, kde jsou umístěné klaviatury, varhanní skříň je ta část, kde jsou umístěné píšťaly) a jeho technické vybavení je z důvodu značného opotřebení již za hranicí své životnosti. Hrací stůl vykazuje za soustavného provozu značnou nespolehlivost a nestabilitu. Jistě rozpačitě vnímáte, že nástroj občas svévolně hraje, i když nemá. Anebo nehraje vůbec, když by měl. Zkoumalo se, zda by nebyla pro farnost vhodná možnost využít na velkou opravu nějakou dotaci, např. z evropských fondů. Žel pro tento účel není možno vypracovat fundovaný projekt na záchovu památky. Z původního nástroje nezůstal jediný fragment, na který by šlo projektem odborně navázat. Ať již jde o původní Roderovy barokní varhany, z nichž zůstala dodnes pouze skříň nástroje nebo pozdější úprava romantických varhan bratří Braunerů.
 
        Pro předběžnou představu o možných nákladech se na naše požádání u varhan vystřídali nezávislí zástupci varhanářských firem, kteří vždy shledali stav nástroje (hracího stolu, píšťalových ventilů, apod., jako neudržitelný. Z těchto důvodů bylo oprávněnými orgány rozhodnuto, že bude muset dojít na neodkladnou generální opravu. Po poradě s arcidiecézním organologem byly písemně osloveny čtyři varhanářské firmy s žádostí na cenovou nabídku opravy. Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele opravy byla cena a servis. Nabídku na opravu podaly pouze dvě firmy. První firma podala nabídku s celkovou cenou ve výši cca 2 mil Kč. Její nabídka však nebyla komplexně a dostatečně vypracovaná. Druhá firma podala nabídku s cenou cca 750 tis Kč, nabídka obsahovala postup prací a výhled na další navazující opravy zbytku nástroje v budoucnu, tj. s návrhem etapizace prací atd. Hodnotící komise (ve složení arcidiecezní organolog, technický administrátor děkanátu, správce farnosti, varhaník) rozhodla, že bude dále jednat o opravě právě s touto firmou.
 
        Díky empatii a velkorysosti městské rady a zastupitelstva města farnost získala darem 600 tis. Kč, což bylo a je rozhodujícím faktorem pro úvahu o konkrétní podobě první etapy opravy nástroje. Zbytek prostředků farnost přepokládá v zisku prostřednictvím darů a sbírek ve farnosti. Pevně ale věříme, že vnímáte, že toto vykonané dílo za vaše finanční oběti zůstane v našem kostele po dlouhá další léta.
 
* Pro vaši představu je ještě uveden rozsah nejnutnějších prací v této nejbližší etapě; varhanní stůl bude rozebrán, odvezen do dílny, zde bude odborně rozměrově zmenšen a povrchově upraven.
 
* Klávesnice budou repasované a modernizované
 
* Do upraveného varhanního stolu bude pro ovládání vestavěn a použit nový digitální systém americké varhanářské firmy Peterson.
 
* S vlastní varhanní skříní bude stůl spojen tenkým kablíkem, namísto rozměrného kabelového svazku
 
* Všechny ovládací prvky na stole, tj. sklopky, vypínače apod., budou dodané nové a dlouhodobě spolehlivé od téže firmy. Tato firma byla natolik vstřícná, že pro Uničov nabídla speciální slevu na pořízení systému, a to důvodu historicky první instalace tohoto systému v Česku.
 
* V další etapě bude nutné absolvovat nezbytné opravy ve vlastní píšťalové varhanní skříni, s cílem stabilizovat technickou výbavu a pochopitelně, dointonovat vlastní
 
píšťalový fond, k čemuž doposud, v době po vestavbě stávajících varhan, do všech důsledků nedošlo.
 
JK (příspěvek do farního časopisu)
 
Stav el. výbavy stolu k podzimu 2014:
 

Náhradní řešení od podzimu 2014:
 
 
 

Stav opravy k 25. 3. 2015:

 

Stav opravy k 1. 4. 2015:

        Oprava hracího stolu varhan II. Milí farníci, V návaznosti na článek uvedený ve farním časopise č. 11/2014 týkající se opravy hracího stolu varhan našeho farního kostela je nanejvýš vhodné vás informovat o rozpracovanosti tohoto díla. A to také z důvodu opakujících se sbírek na opravu varhan, do kterých přispíváte tak štědře svými prostředky.
        
        Jistě jste radostně postřehli, že již počátkem Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsou naše varhany již ve zkušebním provozu. Dokončení opravy stolu si vyžádalo jisté zdržení také z důvodu nečekaných víceprací na elektroinstalaci, termín dokončení bylo nutné dodatkem ke smlouvě o dílo posunout téměř o tři měsíce, oproti původně očekávanému termínu.
 
        Varhanářská firma Jan Rameš, v souladu se zadáním dle smlouvy, dodala dílo ve výtečné kvalitě. Ze starého hracího stolu nebylo možno prakticky použít žádný díl, krom klaviatur a pedálu, které byly pečlivě repasovány a doplněny moderními optickými a magnetickými bezkontaktními spínači. Firma proto dohotovila nový elektrický hrací stůl vybavený elektromagnetickými rejstříkovými sklopkami a spínači pro pohodlné ovládání, dodanými americkou varhanářskou firmou Peterson, viz obr.1. Mozkem celého stolu je digitální systém téže firmy, který na české, ba evropské zvyklosti, umožňuje nevídané možnosti ovládání. Systém hracího stolu nyní umí např. zapamatovat si 256 rejstříkových kombinací, umí transpozici nástroje do jiné tóniny, systém umožňuje nahrávat i přehrávat hrané skladby, rejstříkové kombinace ukládat na USB paměť, atd. Barevné provedení stolu je nyní víceméně přizpůsobeno barvě skříně varhan. S varhanní skříní, kde jsou umístěné píšťaly, je hrací stůl spojen tenkým počítačovým kabelem ke druhé, silové části systému. Tato již ovládá samotné elektromagnetické ventily píšťal. Varhanářská firma Rameš také pečlivě zregulovala všechny píšťalové a rejstříkové elektroventily, aby nákladný systém fungoval optimálně a nehlučně.
 
        Celkové náklady prozatím odpovídají nabídkové ceně, tj. bezmála 750 tis. Kč. Některé související práce a dodávky, např. kompletní nová elektroinstalace, spočívající ve vlastních elektrorozvodech a v nových napájecích zdrojích pro systém a také krycí zatahovací roleta stolu, se kterými se původně nepočítalo, budou hrazeny zvlášť. Podstatnou částku, jak bylo zmíněno, získala farnost darem od Města Uničova, ze sbírek farníků je doposud vybráno k dnešnímu dni 87.330 Kč. Všem šlechetným dárcům z řad farníků je nutno upřímně poděkovat za jejich ochotu podílet se na takovém velkém díle, jenž zůstane trvalou součástí farnosti, bude tak vytvořena hodnota na dlouhé roky. Díky aktivitě a zájmu také získáme v osobě varhanáře Jana Rameše servis varhan nejen po celou dobu záruky.
 
        V další fázi dokončení bude nutno vyčistit a vyladit celý píšťalový fond, jak bylo zmíněno v předchozím článku.
 
        Varhany nyní procházejí testovacím provozem, jsou vychytávány provozní drobnosti, až do kolaudace organologem olomoucké arcidieceze. Varhany budou po té opět požehnány a předány do provozu. Jako malé poděkování zastupitelům města a všem šlechetným dárcům z řad farníků farnost organizuje inaugurační koncert, a to v neděli 24. května v 17.00. Účinkovat bude arcibiskupský organolog Jan Gottwald na varhany a Jaroslav Kocůrek ml. na trubku.
 
        Ještě se sluší vás informovat o tom, že po celou dobu odstávky píšťalových varhan, tj od podzimu 2014, byly mše doprovázeny velmi raritním užitím sofistikovaného počítačového programu, který ve výkonném počítači umí přehrávat originální kopie varhanního zvuku reálných varhan. Od podzimu to byla zvuková kopie renesančních varhan ze Smečna, ale z důvodu velmi archaického zvuku a ladění těchto smečenských varhan byly později nahrazeny kopií barokních varhan bachovského typu z Velesova, viz. obr.2, a to ve velmi jakostní intonaci a ladění. Zvuk takto dočasně provozovaných varhan byl a je velmi věrný, jen velmi cvičené ucho posluchače rozpoznalo, že se nejedná o zvuk varhan originálních. Případní zájemci o exkurzi a živé předvedení obou systémů, tj. náhradního „trenažéru“ i nového hracího stolu jsou vítáni. 
JK (příspěvek do farního časopisu)
 
obr. 1 obr. 2

 

INAUGURAČNÍ KONCERT 24.05.2015
 
 
 
 
John Stanley (1712-1786)
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Suita D-dur, HWV341
 
Bohuslav Martinů (1890-1959)
 
Alan Hovhaness (1911-2000)
 
Jan Gottwald (*1982)
 
přídavek
Henry Purcell