PASTORAČNÍ RADA
II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží. Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10) Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.
 
K hlavním úkolům pastorační rady farnosti (PRF) mimo jiné patří:
- být oporou duchovnímu správci farnosti
- stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat,      koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, jinověrci, společenskými  organizacemi).
 
Složení pastorační rady farnosti odpovídá velikosti a stavu farnosti, základní struktura PRF vypadá takto:
- duchovní správce farnosti – je vždy předsedou PRF
- ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni)
- po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí působících ve farnosti
- přiměřený počet členů PRF je vhodným způsobem volen farníky, další členy jmenuje farář popřípadě  administrátor farnosti dle vlastního uvážení
- v PRF by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i  pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry
 
EKONOMICKÁ RADA
je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kánonu 517 § 1, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.
 
Ekonomickou radu farnosti tvoří:
- předseda – farář nebo administrátor farnosti
- ostatní členové - jeden člen pastorační rady farnosti, kterého pastorační rada zvolí ze svých členů  (pokud není ve farnosti pastorační rada, zvolí jednoho zástupce celá farnost) a 2 až 4 členové jmenovaní  podle osobního uvážení duchovního správce farnosti, kteří mají zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a  jsou zcela bezúhonní
 
 
Pastorační rada farnosti Uničov 2015-2019 
Uvedení při mši svaté v neděli 15.3.2015

1. PaedDr. Emilie Zatloukalová
2. Marie Filipová
3. Mgr. Marie Filipová
4. Ing. Zdeněk König
5. Miroslava Vičarová
6. Marie Bílá
7. Ludmila Filipová
8. Mgr. Petr Bradáč
9. Ing. Soňa Šlosarová
 
Ekonomická rada farnosti Uničov 2015-2019
Uvedení při mši svaté v neděli 15.3.2015

1. Josef Filip
2. PharmDr. Pavel Nakládal
3. Zdeněk Vičar
4. Eduard Bolard
5. Darius Vařecha
6. Marie Bílá
 
Pastorační rada farnosti Medlov 2015-2019 
Uvedení při mši svaté v neděli 15.3.2015

1. Marek Smyčka
2. Petr Košák
3. Jakub Smyčka
4. Bohumila Pechová
5. Pavla Petrová
 
Ekonomická rada farnosti Medlov 2015-2019 
Uvedení při mši svaté v neděli 15.3.2015

1. Pavel Petr
2. Jan Pecha
3. Jindřich Smyčka
4. Petr Šotola
 
Ekonomická rada farnosti Renoty 2015-2019
Uvedení při mši svaté v neděli 15.3.2015

1. Ing. Soňa Šlosarová
2. Marie Havlíčková
3. Jan Trávníček
 
 
TOPlist