Archanděl Michael
 
Existence duchových a netělesných bytostí nazý-vaných Písmem svatým anděly, je pravdou víry. Andělé jsou celým svým bytím Boží služebníci a poslové. Mají rozum a vůli. Jsou to bytosti osobní a nesmrtelné. Převyšují viditelné tvory svou dokona-lostí.
 
Michael je jedním ze tří archandělů, jejichž jména jsou: Michael, Gabriel, Rafael. Jeho svátek si připomínáme společně s archanděly Rafaelem a Gabrielem 29. září.
 
Michael byl uctíván od počátků křesťanství. Už podle židovské tradice to byl anděl předávající příkazy nižším andělům a provádějící zápisy do nebeských knih. Význam jména Michael zní “Kdo je jako Bůh?“. Známá je pasáž v Apokalypse (Zj 12,7-9), podle které je uctíván jako „vůdce nebeského vojska a ochránce křesťanů“. Dále je přímluvcem a pro-středníkem lidských modliteb. Na východě byl uctíván též jako patron nemocných.
 
Podle pověsti viděl prý papež sv. Řehoř Veliký během epidemie cholery archanděla Michaela s taseným mečem nad Hadriánovým mauzoleem v Římě (dnes nazýván Andělský hrad). V Novém zákoně je o Michaelovi dále zmínka v Listu Judově (Ju 9), a to v poznámce, že se přel o Mojžíšovo tělo se satanem. (Podle rabínské tradice si satan mrtvé tělo nárokoval jako vládce říše mrtvých anebo snad proto, že se Mojžíš dopustil vraždy Egypťana.) Michael se v tomto sporu satana neodváží proklít, protože i satan je stvoření Boží a přenechává proto soud Bohu.

Zobrazován bývá jako rytíř ve zbroji potírající vítězně onoho „velikého draka a dávného hada, jehož jméno je ďábel a satan“ anebo jak váží duše při posledním soudu.